Pinned T&C - Lietošanas termini un nosacījumi

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  Hi,

  You can find new board on address: https://forum.ikariam.gameforge.com/
  Please register there to continue with usage.

  Old forum is in read only mode and will stay like that for some time.

  Ikariam team

  • T&C - Lietošanas termini un nosacījumi

   1.Lietošanas terminu un nosacījumu priekšmets un piemērošanas joma

   1.1
   Zemāk esošie lietošanas termini un nosacījumi ("Lietošanas termini un nosacījumi") reglamentē online spēļu un tādu servisu kā forumi un atbalsta sistēmas ("Gameforge servisi"), kuru darbību nodrošinaGameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe ("Gameforge").

   1.2
   Gameforge lietotājiem nodrošina Gameforge servisus. Gameforge servisus var izmantot gan bezmaksas online spēļu un servisu formā, gan kā virtuālo labumu un vērtību iegādi online spēlēs un servisos, par ko var norēķināties, veicot attiecīgu maksājumus. Atsevišķos gadījumos Gameforge servisi var tikt izmantoti, veidot vienreizēju vai regulāru maksājumu ("Dalība"). Kamēr šajos lietošanas terminos un nosacījumos nav skaidri norādīts pretējas, tie ir spēkā attiecībā uz Gameforge maksas servisiem, ieskaitot dalību. Virtuālo labumu un vērtību iegūšana par maksu un dalības līgumi ir lietošanas terminu un nosacījumu papildu priekšmets un darbības joma Īpašajiem terminiem un nosacījumiem par virtuālo pakalpojumu un dalības maksas servisos iegādi ("Īpaši nosacījumi").

   1.3
   Gameforge ir tiesīga pārtraukt Gameforge servisu darbību bez iepriekšēja brīdinājuma steidzamu tehnisku iemeslu vai nepieciešamu uzlabojumu darbu dēļ. Visos citos gadījumos tiek nodrošināts attiecīgs iepriekšējs paziņojums.

   1.4
   Gameforge servisus var izmantot tikai pašreizējā spēkā esošajā versijā.

   1.5
   Gameforge servisi ir paredzēti tikai lietotāju izklaidei. Ir aizliegts tos izmantot finansiāla labuma gūšanai. Visa veida izņēmumiem ir nepieciešama nepārprotama un iepriekš veikta rakstiska Gameforge atļauja.

   1.6
   Lietotājs ir atbildīgs par izmantotās programmatūras un datortehnikas savietojamību un atbilstību, it īpaši attiecībā uz Gameforge servisu atjauninājumu un jaunu versiju izmantošanu.

   1.7
   Gameforge servisi ir priekšmets un darbības joma piemērojamajiem spēlēšanas vai lietošanas noteikumiem ("Noteikumi"), ja tādi pastāv, un kuros Gameforge valdījuma un īpašuma tiesības izklāstītas sīkāk. Ja starp Lietošanas terminiem un nosacījumiem un Noteikumiem ir kādas pretrunas, tad kā prioritāri ir jāuzskata Lietošanas termini un nosacījumi, izņemot īpašus gadījumus, kad Noteikumi iegūst īpašu prioritāti, un kas ir aprakstīta atsevišķi.

   1.8
   Netiek piemērotas darbības, kas ir pretējas noteikumiem vai lietošanas terminiem un nosacījumiem.

   2.Vispārīgi noteikumi attiecībā uz līguma noslēgšanu

   2.1
   Lietotājam ir obligāti jāreģistrējas, lai varētu izmantot Gameforge servisus. Tas neattiecas uz īpašiem gadījumiem, kad reģistrācijas prasībās ir minēti izņēmumi (piemēram, ar uzrakstu "Spēlējiet jau tagad!"). Tāpat lietotājam ir obligāti jāreģistrējas, lai tiktu saglabāti viņa spēles rezultāti.

   2.2
   Lietotājs var būt tikai individuāla fiziskas persona (nav atļauts reģistrēties personu grupām, ģimenēm, dzīvesbiedriem u.c.). Reģistrācija ir jāapstiprina personīgi un nav atļauts reģistrēties ar trešo personu starpniecibu.

   2.3
   Nepilngadīgām personām ir atļauts lietot Gameforge servisus tikai tādā gadījumā, ja tam ir piekritis viņu likumīgais aizbildni, kā arī lietotājs ir sasniedzis sasniedzis nepieciešamo vecumu.

   2.4
   Reģistrācijas procesa laikā lietotājam jānorāda tādi dati kā spēlētāja vārds un reģistrēta e-pasta adrese. Lietotājam nav tiesību izmantot īpašu vai specializētu spēlētāja vārdu. Spēlētāja vārds nedrīkst būt pretrunā ar trešo pušu tiesībām un nedrīkst pārkāpt vispārpieņemto pieklājību. Turklāt par spēlētāja vārdu nedrīkst izvēlēties e-pasta vai tīmekļa adresi. Lietotājs apliecina un garantē, ka reģistrācijas laikā sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga, tāpat arī lietotājam ir obligāti jāatjauno savi reģistrācijas dati, ja tajos ir kādas izmaiņas. Nepieciešamības gadījumā, lai nodrošinātu līguma stāšanos spēkā,Gameforge ir tiesīga pieprasīt derīgu personu apliecinošu pierādījumu, kas pēc attiecīgas pārbaudes tiks iznīcināts.

   2.5
   Līdz ar nepieciešamo datu ievadīšanu kādā no Gameforge interneta vietnēm, lietotājs apstiprina piedāvājumu noslēgt attiecīgu līgumu. Gameforge apstiprina piedāvājumu, aktivizējot lietotāja kontu.Gameforge ir tiesības veikt lietotāja konta aktivizēšanu atkarībā no tā, vai lietotājs ir apstiprinājis savu e-pasta adresi. Tas tiek veikts, Gameforge izsūtot lietotājam e-pastu, kas satur piedāvājuma apstiprinājumu, kā arī pieprasījumu lietotājam aktivizēt savu e-pasta adresi. Aktivizēšanas, ko veicGameforge, laikā tiek noslēgta vienošanās starp Gameforge un lietotāju, saskaņā ar šiem lietošanas terminiem un nosacījumiem. Atsevišķos gadījumos registrācijas process var atšķirties no šeit aprakstītā - īpaši tad, ja reģistrēšanās notiek ar trešo pušu lapu starpniecību (piemēram - sociālajos tīklos). Tādos gadījumos lietotājs tiek instruēts, kā pareizi apstiprināt līgumisko paziņojumu, kas nepieciešams vienošanās noslēgšanai.

   2.6
   Kā alternatīvu reģistrācijai Gameforge WEB lapās, Gameforge var atļaut reģistrēties, izmantojot attiecīgas funkcijas citās WEB vietnēs vai sociālajos tīklos (piemēram - "FaceBook Connect"). Šajā gadījumā, tiklīdz lietotājs ir devis savu nepārprotamu piekrišanu attiecīgās WEB lapas operatoram, tā viņa personīgie dati var tikt pārsūtīti Gameforge. Lai izmantotu šāda veida reģistrāciju, lietotājam ir nepieciešams reģistrēties attiecīgajā WEB vietnē vai sociālajā tīklā saskaņā ar to regulējošajiem noteikumiem. Šīs 2.sadaļas normas attiecīgi ir spēkā arī uz līguma noslēgšanu.

   2.7
   Reģistrēšanās vai aktivizēšana nenodrošina nekādas papildu tiesības.

   2.8
   Tiklīdz ir sekmīgi pabeigta reģistrēšanās, lietotājs izveido savu lietotāja kontu, kuru ir iespējams patstāvīgi pārvaldīt. Lietotājs var izveidot izveidot kontu Gameforge portālā vai attiecīgā GameforgeWEB vietnē. Tāpat arī lietotājs var izmantot lietotāja kontu, kas ir izveidots Gameforge portālā citām online spēlēm, kuras Gameforge ir savienojusi ar Gameforge portālu. Kamēr nav skaidri norādīts pretējais, lietotāja izveidotais lietotāja konts ir paredzēts tikai un vienīgi attiecīgajā lapā pieejamās online spēles izmantošanai, un to nevar izmantot citām online spēlēm. Gameforge patur tiesības ieviest tehniskus risinājumus (piemēram - portāla formā), kas ļauj lietotāja kontu izmantot vairākiemGameforge servisiem.

   2.9
   Lietotāja konts nav nododams tālāk trešajām pusēm bez nepārprotamas Gameforge piekrišanas.

   3.Vispārīgie lietotāja pienākumi

   3.1
   Pieslēgšanās dati, lietotājvārdi un paroles

   3.1.1
   Lietotāja pienākums ir vienmēr turēt stingrā slepenībā savus pieslēgšanās datus. Tāpat arī lietotājsGameforge servisos drīkst izmantot tikai un vienīgi savus pieslēgšanās datus, kā arī viņa pienākums ir pasargāt tos no neatļautas trešo pušu piekļuves.

   3.1.2
   Kā "pieslēgšanās dati" tiek uzskatīti lietotāja personīgie pieejas dati, kurus izmanto viņa autorizēšanai un kas novērš jebkādu nesankcionētu trešo pušu piekļuvi. Parolei ir jābūt atšķirīgai no lietotājvārda, kā arī tai ir jāsastāv no vismaz astoņu simbolu kombinācijas, kas satur gan ciparus, gan burtus.

   3.1.3
   Gadījumā, ja lietotājam ir pamats uzskatīt, ka kāda trešā puse ir neautorizēti ieguvušas vai varētu būt ieguvušas lietošanā šos datus, viņa pienākums ir nekavējoties par to informēt Gameforge un mainīt savus datus, vai arī vienoties ar Gameforge par to nomaiņu. Gameforge ir tiesības īslaicīgi bloķēt piekļuvi lietotāja kontam šādās situācijās, kā arī gadījumos, ja Gameforge ir pamatotas aizdomas par datu neatļautu izmantošanu. Lietotājam pieeja tiek atkal atjaunota, tiklīdz aizdomas par datu ļaunprātīgu izmantošanu ir izrādījušās nepamatotas.

   3.1.4
   Lietotājam nekādā gadījumā nav tiesību izmantot cita lietotāja pieslēgšanās datus, ja vien Noteikumi nepieļauj izņēmumus.

   3.2
   Gameforge servisu lietošana

   3.2.1
   Gameforge servisos ir iekļauts dažāda veida saturs, kas tiek aizsargāts ar preču zīmes likumu, autortiesībām vai kā citādi aizsargāts par labu Gameforge vai kādām trešajām pusēm. KamērGameforge nav sniegusi nepārprotamu atļauju, lietotājam ir aizliegts pārveidot, reproducēt vai publiski izplatīt Gameforge servisus vai tajos pieejamo saturu, kā arī izmantot tos reklāmas vai citiem pasākumiem, par kuriem nav iepriekš noslēgta vienošanās. Reprodukcija ir atļauta tikai gadījumos, kad tas ir tehniski nepieciešams Gameforge servisu lietošanai un par ko ir noslēgta vienošanās. Tāpat nav atļauts pārveidot, slēpt vai izvākt autortiesību paziņojumos un preču zīmes.

   3.2.2
   Termins "saturs" tiek attiecināts uz visiem datiem, attēliem, tekstu, grafikām, mūziku, skaņām, skaņu sekvencēm, video, programmatūru vai tās kodu un jebkāda cita veida informāciju, ko piedāvāGameforge. Tāpat arī "saturs" tiek attiecināts uz visiem lejupielādējamiem servisiem.

   3.2.3
   Lietotājs apņemas atturēties no jebkādiem pasākumiem, kas varētu apdraudēt vai traucēt Gameforgeservisu darbībai, kā arī viņš necentīsies piekļūt datiem, kuriem nav sniegta pieeja.

   3.2.4
   Lietotājam nav tiesību publicēt Gameforge servisos izvietoto saturu.

   3.2.5
   Nav atļauts izmantot Gameforge servisus ar anonimizācijas pakalpojumu vai citu servisu starpniecību, kas noslēpj lietotāja patieso IP adresi vai viņa oriģinālo izcelsmi.

   3.3
   Klienta programmatūras lietošana


   Tādu piedāvājumu (tostarp spēļu) gadījumā, kuriem nepieciešama klienta programmatūras instalēšana,Gameforge nodrošina lietotājam neekskluzīvas (pamata) tiesības, kas ir ierobežotas uz laiku, kamēr ir spēkā reģistrācija, šādas klienta programmatūras instalēšanai un izmantošanai. Lietotājam ir tiesības pavairot klienta programmatūru tikai tiktāl, cik tas nepieciešams līgumā paredzētajam programmatūras pielietojumam. Jebkāda klienta programmatūras komerciāla izmantošana ir aizliegta. Ja piemērojamie tiesību akti nenosaka citādi, ir aizliegts modificēt klienta programmatūru, tulkot nodrošināto programmas kodu citos kodos (dekompilēt), kā arī pētīt programmatūras dažādos izstrādes posmus (veikt inženieranalīzi).

   4.Īpašie online spēļu izmantošanas nosacījumi

   4.1
   Ja vien spēles noteikumi neparedz citādi, tad lietotāji vienā online spēles serverī (piemēram - pasaulē vai visumā) drīkst piedalīties tikai ar vienu lietotāja kontu. Vairāku lietotāju kontu ("vairāki konti") izmantošana nav atļauta. Gameforge ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem dzēst vai bloķēt šādus neatļautus viena lietotāja vairākus kontus.

   4.2
   Lietotājam ir aizliegts jebkādā veidā manipulēt ar online spēlēm, jo īpaši viņš nedrīkst izmantot nekāda veida pasākumus, mehānismus vai programmatūru, kas varētu ietekmēt spēles darbību vai tās paredzēto norisi. Tāpat lietotāji nedrīkst veikt darbības, kas varētu radīt nepamatotu vai pārmērīgu tehnisko slodzi. Lietotājam nav atļauts bloķēt, pārrakstīt vai modificēt Gameforge veidoto saturu vai jebkādā citā veidā iejaukties online spēlē.

   4.3
   Lietotājam arī aizliegts darbināt online spēle ar kādu citu programmatūru kā tikai ar interneta pārlūkprogrammu vai nodrošināto klienta programmu. Jo īpaši tas attiecas uz tā saucamajiem botiem un citiem rīkiem, kas paredzēti tīmekļa saskarnes aizstāšanai vai mainīšanai. Tāpat ir aizliegti arī skripti un programmas, kas sniedz lietotājiem priekšrocības pār citiem spēlētājiem, tostarp automātiskā atjaunināšana un citi tīmekļa pārlūkā integrēti mehānismi, ja tie ietver automatizētas darbības. Ienākšana ir atļauta tikai caur Gameforge servisiem un trešās puses lapām, kuras ir integrējusiGameforge (piemēram - portāli vai sociālie tīkli).

   Lietotājs nekādā gadījumā nedrīkst:
   a) veidot vai izmantot „čītus”, modifikācijas, hakus un / vai jebkādu citu trešo pušu programmatūru, kas varētu mainīt tiešsaistes spēļu spēlētāju pieredzi;

   b) izmantot programmatūru, ar kuras palīdzību iespējams veikt datu ievākšanu vai kā citādi pārtvert vai apkopot ar online spēlēm saistītu informāciju;

   c) pirkt vai pārdot par reālām vērtībām no Gameforge iegūtus virtuālus labumus, kā arī mainīties ar tiem vai kā citādi izmantot tos ārpus online spēlēm, kamēr tas netiek individuālos gadījumos atļauts.

   Tas sevī ietver arī jebkādas cita veida aktivitātes, uz kurām ir attiecināmi augstāk minētie aizliegumi.

   4.4
   Visas tiesības uz online spēlēs iegādājamajiem un izmantojamajiem virtuālajiem pakalpojumiem pieder tikai Gameforge, izņemot lietošanu saskaņā ar lietošanas terminiem un nosacījumiem.

   4.5
   Nav atļauts izmantot privātus serverus, piemēram - serverus, kuri pieder lietotājiem vai trešajām pusēm, kas atļauj, nodrošina vai pārvalda neatļautu pieslēgšanos Gameforge servisiem, it īpaši tas attiecas uz programmatūru, kuru Gameforge nav īpaši apstiprinājusi, vai kura līdzinās vai cenšas līdzināties Gameforge servisiem.

   5.Īpaši nosacījumi saziņas iespēju izmantošanai (piemēram - diskusiju forumu, čatu, blogu un komentēšanu)

   5.1
   Gameforge var nodrošināt lietotājam dažādas saziņas iespējas tās pašas saturam un palīdzība, ko lietotājs var izmantot attiecīgajā laika periodā, kad tas ir pieejams. Gameforge šajā gadījumā tikai un vienīgi nodrošina tehniskās iespējas informācijas apmaiņai. Netiek sniegtas tiesības šādu saziņas iespēju nodrošināšanai.

   5.2
   Lietotājam ir aizliegts publicēt vai izplatīt saturu (piemēram - attēlus video, saites, vārdus un tekstus)Gameforge servisos, kas:

   a) ir pretrunā ar pastāvošo likumdošanu likumu vai sabiedrībā valdošajiem morālajiem vai ētikas standartiem;

   b) ir pretrunā ar preču zīmēm, autortiesībām, rūpnieciskajām un citām reģistrētām tiesībām, komercnoslēpumiem un citām trešo pušu tiesībām;

   c) pēc savas būtības ir piedauzīgs, rasistisks, vardarbību veicinošs, pornogrāfisks vai citādi bīstams bērnu un jauniešu labklājībai un attīstībai;

   d) pēc savas būtības ir aizskarošs, uzbrūkošs vai personu apmelojošs vai kā citādi kaitē indivīda personas tiesībām;

   e) satur ķēdes vēstules vai finanšu piramīdu shēmas;

   f) satur nepatiesas norādes, ka to nodrošina vai atbalsta Gameforge;

   g) satur trešo pušu personīgos datus bez to nepārprotamas piekrišanas;

   h) pēc savas būtības ir komerciāls vai kalpo reklāmas nolūkiem.


   5.3
   Lietotājam ir jāizvēlas pieņemami formulējumi un jāizvairās no pazemojošas kritikas izteikšanas vai jebkāda politiska, reliģiska vai seksuāla satura izplatīšanas.

   5.4
   Gameforge neuzņemas nekāda veida atbildību par lietotāju pašu piedāvāto saturu. Lietotājs tomēr piešķir Gameforge neierobežotas, pastāvīgas un neekskluzīvas tiesības izmantot viņa pievienoto saturu un papildinājumus, kas ir izvietototi Gameforge servisos. Gameforge uzsver, ka ievadītais saturs netiek aktīvi uzraudzīts, tā vietā tiek veiktas izlases pārbaudes. Tāpat arī lietotājam ir iespēja ziņot Gameforgepar iespējamu neatļautu saturu. Gameforge iespējami ātri reaģēs un pēc nepieciešamības labos vai dzēsīs saturu, par kuru ir ziņots.

   6.Pienākumu nepildīšanas sekas

   6.1
   Ja Gameforge iebilst pret kādu īpašu saturu, lietotāja pienākums ir to nekavējoties izņemt. Tāpat arīGameforge patur tiesības šo saturu izņemt manuāli.

   6.2
   Neraugoties uz jebkādām citām likumīgām vai līgumiskām tiesībām, jo īpaši slēgšanas tiesību iemesliem saskaņā ar šo lietošanas terminu un nosacījumu sadaļu 8.2, izmantojot savas rīcības tiesības Gameforgevar veikt kādu no tālāk minētajām darbībām, ja tiek rasti pierādījumi tam, ka lietotājs pārkāpj šos Lietošanas terminus un nosacījumus vai jebkādus citus piemērojamus noteikumus vai normas:

   a) mainīt vai dzēst saturu;

   b) izteikt brīdinājumu attiecīgam lietotājam;

   c) attiecīgajā online spēlē publicēt informāciju par noteikumu pārkāpšanu, minot vainīgā lietotāja vārdu;

   d) īslaicīgi bloķēt lietotāja kontu un

   e) uz visiem laikiem izslēgt attiecīgo lietotāju.

   6.3
   Ja lietotājs ir izslēgts vai viņam ir liegta piekļuve, viņam nav tiesību reģistrēt jaunu lietotāja kontu bez iepriekšējas Gameforge piekrišanas.

   7.Atbildības ierobežojumi

   7.1
   Atbilstoši līgumiskajām normām Gameforge nes atbildību par jebkādiem zaudējumiem / bojājumiem, ko cieš lietotājs un kuri radušies Gameforge vai tās aģentu darbības dēļ. Tāpat tā ir atbildīga par miesas bojājumiem un ievainojumiem saskaņā ar Produktu saistību tiesībām (Produkthaftungsgesetz).

   7.2
   Citādi Gameforge atbildība saistībā ar kompensāciju pieprasīšanu - neatkarīgi no juridiskā pamatojuma - ir ierobežota saskaņā ar tālāk minētajām normām, kamēr Gameforge ar atbilstošu garantiju nav norādījusi pretējo.

   7.2.1
   Attiecībā uz bezdarbības vai nolaidības dēļ radītiem bojājumiem / zaudējumiem, Gameforge ir atbildīga tikai tik lielā mērā, ciktāl lieta attiecas uz pārkāpuma materiālo līgumattiecību pienākumiem. Par materiālo līgumattiecību pienākumiem tiek uzskatītas tās saistības, kas ir nepieciešamas līguma izpildīšanai, saskaņā ar ko lietotājam ir ir jāpaļaujas uz šo pienākumu izpildīšanu. Gadījumā, jaGameforge ir atbildīga par attiecīgo nolaidību vai bezdarbību, Gameforge atbildība tiek ierobežota līdz bojājumiem / zaudējumiem, kas bija šajā vienošanās formā ir paredzami.

   7.2.2
   Gameforge atbildība attiecībā uz datu un / vai programmatūras zaudējumiem, kas radušies Gameforgebezdarbības vai nolaidības dēļ, tiek ierobežota līdz tipiskām atjaunošanas izmaksām, kuras lietotājs varētu būt cietis, veicot attiecīgi pamatotu datu atjaunošanu.

   7.3
   Iepriekš minētajos apakšsadaļās esošie noteikumi ir attiecināmi arī uz pienākumi kompensēt jebkāda veida neattaisnotus izdevumus (Vācijas Civillikuma (BGB) 284.sadaļa).

   7.4
   Iepriekš minētās saistību atrunas attiecas līdzīgi arī uz Gameforge labā strādājošiem aģentiem.

   7.5
   Gameforge neuzņemas nekāda veida atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies lietotāja vainas dēļ, izmantojot servisus, kurus nenodrošina pati Gameforge. It īpaši tas attiecas uz zaudējumiem, ko izraisījusi datu pārraide uz un no lietotāja gala ierīces, kā arī izmantojot maksājumu sistēmas.

   7.6
   Jebkāda veida noteikta atbildība tiek izslēgta attiecībā uz Gameforge servisu darbības traucējumiem, kas ir atrunāti jau attiecīgā servisa uzsākšanas nosacījumos, piemēram - Gameforge ir atbildīga tikai tik lielā mērā, ciktāl Gameforge vai tās aizstājošie aģenti ir atbildīgi par šo.

   8.Līguma darbības ilgums un lietotāja kontu dzēšana

   8.1
   Ja reģistrācijas procesa laikā nav nepārprotami norādīts pretēji, līgums par Gameforge servisu lietošanu tiek noslēgts uz nenoteiktu laika periodu. Ja nav noteikts konkrēts laika periods, ikviena no pusēm bez īpaši norādīta iemesla var pārtraukt līgumu, ērtības labad par to paziņojot divas nedēļas iepriekš. Ja puses vienojušās par noteiktu līguma darbības termiņu, līgumu iespējams pārtraukt tikai pēc šī termiņa beigām.
   Jebkurš uz noteiktu laiku slēgtais līgums, ja un kamēr tas nav lauzts, tiek automātiski pagarināts par darbības termiņu, par kuru notikusi sākotnējā vienošanās.

   8.2
   Ikvienai no pusēm ir tiesības pamatotu iemeslu dēļ nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma lauzt līgumu. Par pamatotiem iemesliem jo īpaši tiek uzskatīti gadījumi, kad:

   a) lietotājs nepilda savas saistības attiecībā uz maksājumu segšanu un nemaksā, neraugoties uz brīdinājumiem, vai arī lietotājs ir veicis apmaksu par Gameforge servisiem bez autorizācijas;

   b) lietotāji veic darbības, kas ievērojami ietekmē citu lietotāju spēles pieredzi;

   c) lietotājs ir vainīgs piemērojamo tiesību aktu, šo Lietošanas terminu un nosacījumu sadaļu 3, 4 vai 5, noteikumu vai spēles normu un / vai noteikumu pārkāpšanā.

   8.3
   Par jebkuru atcelšanu / pārtraukšanu ir jāpaziņo rakstiski. Par rakstisku atcelšanu ir uzskatāms arī attiecīgi nosūtīts e-pasts. Tāpat arī atcelšanu var veikt, izmantojot WEB lapā iebūvēto funkciju, ja tāda attiecīgajā online spēlē pastāv.

   8.4
   Gameforge ir tiesības dzēst lietotāja kontu, ja tam ir pamatoti iemesli (piemēram - ja lietotāja konts bez dalības maksas servisos ilgāku laika periodu ir neaktīvs). Attiecīgie noteikumi un priekšnosacījumi lietotāju kontu dzēšanai ir izlasāmi Noteikumos - ja tādi pastāv - attiecīgajā online spēlē. Papildus tamGameforge ir tiesības pēc saviem ieskatiem dzēst lietotāju kontus, beidzoties līguma darbībai.

   8.5
   Ja Gameforge ir paziņojusi par noslēgtā līguma laušanu no lietotāja neatkarīgu iemeslu dēļ vai arī tā pārtrauc attiecīgā Gameforge servisa darbību, pirms stājas spēkā atcelšana, lietotājs ir tiesīgs pieprasīt naudas atmaksu tādā apjomā, par kādu viņa kontā ir vēl palikusi iegādātā Premium valūta vai atlicis laika periods līdz dalības beigu termiņam.

   9.Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

   Tiek piemēroti Vācijas Federatīvās Republikas tiesību akti, nepiemērojot ANO Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem (CISG). Ja attiecīgā līguma noslēgšanas laikā (reģistrējoties vai iegādājoties maksas servisus) lietotāja kā patērētāja pastāvīgā mītnes zeme ir ārpus Eiropas Savienības, tiek piemērota attiecīgā jurisdikcija, vadoties no pirmajā teikumā minētajiem tiesību aktiem, neskarot attiecīgās valsts likumdošanas regulas.

   10.Šo Lietošanas terminu un nosacījumu grozījumi, dažādi, saziņa un nodalāmība

   10.1
   Gameforge patur tiesības grozīt šos Lietošanas terminus un nosacījumus. Gameforge informēs lietotāju pa e-pastu par grozītajiem nosacījumiem vismaz četras nedēļas pirms to stāšanās spēkā, tāpat arī lietotājs tiks informēts par to piemērojamību, kā arī viņa tiesībām protestēt pret to. Ja lietotājs neiebilst pret jauno lietošanas terminu un nosacījumu piemērošanu šajā laikā periodā vai arī viņš ieiet kādā noGameforge servisiem pēc jauno nosacījumu stāšanās spēkā, ir uzskatāms, ka tādējādi viņš ir paudis savu piekrišanu jaunajiem grozījumiem. Gameforge informēs lietotāju par minēto četru nedēļu pārejas periodu, tiesībām iebilst un juridiskajām sekām, nesniedzot atbildi, izmantojot piemērotu forumu.

   10.2
   Lietotājam ir tiesības iesniegt pretprasības tikai tad, ja viņa pretprasības iesniegtas ar likumu noteiktajā kārtībā vai tās atzinusi un nav apstrīdējusi Gameforge. Lietotājs var izmantot tiesības uz ieturējumiem tikai attiecībā uz prasībām, kas izriet no šī līguma.

   10.3
   Gameforge ar lietotājiem galvenokārt sazinās pa e-pastu - ja vien lietošanas terminos un nosacījumos nav paredzēta cita saziņas forma. Lietotāja pienākums ir nodrošināt, ka reģistrācijai izmantotā e-pasta kastīte tiek regulāri pārbaudīta, vai tajā nav vēstules no Gameforge. Ja lietotājs kontaktējas arGameforge, viņam ir jānorāda attiecīgā online spēle un attiecīgais lietotāja konts. Gameforge piedāvās lietotājam atbalstu ar attiecīgās atbalsta sistēmas starpniecību.
   Gameforge ir tiesības instruēt lietotāju sazināties tikai ar atbalsta sistēmas starpniecību.

   10.4
   Ja kāds no šo Lietošanas terminu un nosacījumu punktiem vairs nav spēkā, pārējie punkti paliek spēkā un puses aizstāj spēkā neesošo normu ar tādu, kas juridiski visprecīzāk atbilst spēku zaudējušās normas būtībai un mērķim.


   Augstāk minētie lietošanas termini un nosacījumi stājas spēkā no 2014.gada jūnija.
  • Konfidencialitāte

   Gameforge Productions GmbH un Gameforge 4D GmbH, abu uzņēmumu adrese: Albert-Nestler-Strasse 8, 76131 Karlsruhe, un citi Gameforge Group uzņēmumi („Gameforge”) ļoti nopietni izturas pret jūsu personīgās informācijas aizsardzību. Šajā Konfidencialitātes politikā sniegta informācija par personas datiem, kas tiek apkopoti, un par to apstrādi un izmantošanu. Lietotāja pakalpojumu sniedzējs un līgumpartneris Gameforge Group ietvaros ir norādīts attiecīgās spēles juridiskā paziņojuma („Impressum”) sadaļā.

   1. Konfidencialitātes politikas priekšmets
   Šī Konfidencialitātes politika attiecināma uz visiem pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti Gameforge interneta vietnēs, un atsevišķo tiešsaistes spēļu vietnēs. Ja nav noteikts citādi, šī Konfidencialitātes politika ekskluzīvi reglamentē to, kā Gameforge izmanto jūsu personīgo informāciju. Ja lietojat trešo pušu sniegtos pakalpojumus, piemērojami tikai šo trešo pušu konfidencialitātes politikas nosacījumi. Gameforge nepārbauda trešo pušu konfidencialitātes politikas nosacījumus.

   2. Datu kopuma pārvaldītājs
   Saskaņā ar Federatīvo Datu aizsardzības likumu datu kopuma pārvaldītājs ir Gameforge Productions GmbH, adrese: Albert-Nestler-Strasse 8, 76131 Karlsruhe.
   Ja jums ir jautājumi par konfidencialitātes politiku, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi datenschutz@gameforge.com. Uz šo adresi jebkurā laikā varat sūtīt ar datu aizsardzību saistītus jautājumus, kā arī lūgumus pārskatīt, mainīt vai dzēst jūsu personīgo informāciju, ko uzglabā Gameforge. Varat sazināties ar mums, izmantojot arī augstāk norādīto pasta adresi. Ja iespējams, savā ziņojumā iekļaujiet jūsu spēlētās tiešsaistes spēles nosaukumu, servera nosaukumu un jūsu spēlētāja vārdu.

   3. Informācijas apkopošana
   Parasti jums ir iespēja piekļūt mūsu tīmekļa vietnei, neatklājot mums nekādu personīgu informāciju. Jūs vienmēr varat izvēlēties, vai iesniegt mums savus personas datus. Mēs apkopojam jūsu informāciju, lai varētu izpildīt ar jums noslēgtā lietotāja līguma noteikumus. Tas ietver lietošanas noteikumu un spēles noteikumu ievērošanas un, jo īpaši, pienācīgas jūsu norēķinu procedūru apstrādes uzraudzību.Lai reģistrētos mūsu interneta vietnēs, piedalītos loterijās vai abonētu mūsu informatīvo izdevumu, jums jāsniedz personīgā informācija. Šī informācija ietver, piemēram, jūsu vārdu, adresi, e-pasta adresi un citus personīgos datus, kurus atsevišķos gadījumos var pieprasīt Gameforge. Daudzos gadījumos iespējams izmantot Gameforge pakalpojumus, lietojot pseidonīmu. Lietotāji tiek mudināti izmantot šo iespēju.Turklāt jūsu dators mums automātiski pārsūtīs noteiktu informāciju, piemēram, IP adresi, pārlūkprogrammas veidu un piekļuves laiku, un tā tiks uzglabāta mūsu serverī. Izņemot gadījumus, kad jāizmeklē mūsu tīmekļa vietnes neautorizēta lietošana, mēs izmantojam šos datus tikai ar statistikas apkopošanu un darbības izvērtēšanu saistītiem mērķiem. Kad vien iespējams, informācija tiek anonimizēta.Lai padarītu mūsu interneta vietņu apmeklēšanu iespējami patīkamāku, mēs tāpat kā daudzi citi uzņēmumi izmantojam sīkdatnes. Kad dodaties prom no mūsu tīmekļa vietnes, šīs sīkdatnes parasti tiek automātiski dzēstas no jūsu cietā diska. Jūsu interneta pārlūku iespējams iestatīt, lai tas vispārēji noraidītu sīkdatnes. Tomēr tehnisku iemeslu dēļ sīkdatņu noraidīšana var traucēt dažu vai visu mūsu interneta vietnē piedāvāto iespēju pienācīgai darbībai. Ja vien tas nav atļauts jau tiesību aktos, mēs apkopojam, apstrādājam un izmantojam personīgo informāciju tikai ar jūsu piekrišanu. Ja šī piekrišana tiek izteikta elektroniskā veidā mūsu tīmekļa vietnē, mēs izpildām juridisko prasību par to informēt.

   Jūsu personiskās informācijas lietošana
   Mēs izmantojam tavus personiskos datus, lai pastāvīgi uzlabot mūsu pakalpojumu diapazonu un apmierinātu lietotāja vajadzības. Gameforge izmanto tavu personisko informāciju uzņēmumam, apstrādei un tava lietotāja attiecības ar Gameforge un maksājumu apstrādi nokārtošanai. Turklāt, mēs izmantojam informāciju ,lai komunicētu ar jums. Šis ietver sevī gadījumus, lai informētu jūs par mūsu pakalpojumu jaunumiem caur e-pastu. Mēs izmantojam Jūsu personisko informāciju nolūkam, lai informēt jūs par produktiem, pakalpojumiem vai noteiktiem notikumiem, kas varētu jūs regulāri interesēt. Jūs varat arī nosūtīt e-pastus, kas atbilst klientu aptaujām.

   Jūs varat saņemt e-pastu no mums no sekojošām adresēm:

   4story@news.gameforge.com,
   airrivals@news.gameforge.com,
   battleknight@news.gameforge.com,
   bitefight@news.gameforge.com,
   cabal@news.gameforge.com,
   couchpotatoes@news.gameforge.com,
   europe1400@news.gameforge.com,
   funfari@news.gameforge.com,
   gatesofandaron@news.gameforge.com,
   gilde1400@news.gameforge.com,
   ikariam@news.gameforge.com,
   kingsage@news.gameforge.com,
   metin2@news.gameforge.com,
   nostale@news.gameforge.com,
   ogame@news.gameforge.com,
   tanoth@news.gameforge.com,
   warpfire@news.gameforge.com,
   wildguns@news.gameforge.com,
   zookingdom@news.gameforge.com,
   mmogame@news.gameforge.com,
   noxmortis@news.gameforge.com,
   drivals@news.gameforge.com

   Jūs būsiet informēti kā šī projekta dalībnieks, ka jūs drīkstat atcelt abonementu jebkurā laikā. Beidzot, mēs izmantojam tavu informāciju nolūkam, lai aizsargātu mūsu tīkla lappuses un izsekotu jebkuru neatļautu piekļūšanu.

   5. Personīgās informācijas nodošana
   Protams, jūsu dati netiks pārdoti trešajām pusēm. Gameforge nodod jūsu personīgos datus trešajām pusēm tikai šādos apstākļos:
   mēs sadarbojamies ar norēķinu pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, kredītkaršu uzņēmumiem, bankām, PayPal, mobilo telefonsakaru pakalpojumu sniedzējiem, parādu piedziņas aģentūrām u.c.), statistikas datu sniedzējiem un apkopotājiem, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, datu centriem, kā arī izmitināšanas, drošības kopiju veidošanas un datu bāzu pakalpojumu sniedzējiem).
   Šiem pakalpojumu sniedzējiem ir piekļuve jūsu datiem tikai tik lielā mērā, cik tas ir nepieciešams to uzdevumu veikšanai. Šiem pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums rīkoties ar jūsu datiem atbilstoši šai Konfidencialitātes politikai un piemērojamajiem datu aizsardzības likumiem.
   Gadījumā, ja Gameforge, Gameforge kontrolētie uzņēmumi, atsevišķi meitasuzņēmumi vai uzņēmumu daļas tiek pārdotas, jūsu klienta informāciju parasti nodod kopā ar nododamo uzņēmuma daļu. Protams, arī šajā gadījumā uz jūsu datiem attiecas šī Konfidencialitātes politika un piemērojamie datu aizsardzības likumi.

   6. Datu dzēšana
   Ja jūsu dati vairs nav nepieciešami augstāk minētajiem mērķiem, tostarp norēķiniem, nodokļu vai citām juridiskām vajadzībām, tie tiks dzēsti.

   7. Jūsu personīgās informācijas drošība
   Mēs apstrādājam no jums saņemto informāciju atbilstoši Vācijas Datu aizsardzības likumam. Visiem darbiniekiem ir pienākums ievērot datu konfidencialitāti un datu aizsardzības likumus, un viņi ir attiecīgi apmācīti. Veicot norēķinu procedūras, jūsu informācija tiek pārsūtīta, izmantojot SSL šifrēšanas tehnoloģiju. Mūsu SSL datu pārsūtīšanas tehnoloģija ir saņēmusi THAWTE sertifikātu.

   Šo saiti piedāvā

   Gameforge Productions GmbH
   Albert-Nestler-Strasse 8,
   76131 Karlsruhe
   Vācija

   Fon: +49 (0)700 GAMEFORGE (+49 (0)700 426336743)
   -Nav pieejams spēles vai apmaksas stistēmu palīdzība zem šī numura-
   Fax: +49 (0)721 354808152

   Kontakti: info@gameforge.de

   Vietējās tiesas Mannheim, Komerciālais reģistrācijas numurs: 701682
   Ieņēmumu dienesta reģistrācijas numurs: DE254298652
   CEO: Alexander Rösner

   Ārējo saišu saturs var mainīties jebkurā laikā. Tāpēc mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par ārējo saišu saturu. Ja Jums kļūst zināms, ka saistītās lapas satur tiesiski nepieļaujamus materiālus, lūdzu, sazinieties ar mums.

   Visas tiesības uz avota kodu, tekstiem, grafikiem un citiem tiesiski aizsargātajiem materiāliem pieder Gameforge Productions GmbH.