Announcement Alianses kara pieteikšanas noteikumi

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

Hi,

You can find new board on address: https://forum.ikariam.gameforge.com/
Please register there to continue with usage.

Old forum is in read only mode and will stay like that for some time.

Ikariam team

 • Alianses kara pieteikšanas noteikumi

  1.Kara veidi
  Spēlē pastāv 2 kara veidi:
  • regulārais - uzbrūkošā puse nosaka savus konkrētus beigu nosacījumus karam, piemēram:
   • noteikts daudzums izlaupīti resursi;
   • noteikts skaits izsisti ĢP;
   • alianses izformēšana u.c (skatīt tālāk Kara beigu nosacījumi).
  • laika - uzbrūkošā puse nosaka konkrētu termiņu vai beigu datumu, līdz kuram tā uzbruks:
   • minimālais termiņš - 14 dienas;
   • maksimālais termiņš - 3 kalendārie mēneši.
  2.Kara pieteikums
  Ja kara pieteicējs ir alianse, tad karu drīkst pieteikt tikai alianses līderis, diplomāts, iekšlietu ministrs vai ģenerālis. Kara pieteikuma veidi var būt šādi:
  • alianse pret aliansi;
  • spēlētājs pret aliansi;
  • vairākas alianses pret vienu vai vairākām aliansēm;
  • viena alianse pret vairākām aliansēm.
  Atcerieties:
  • nedrīkst pieteikt karu viena spēlētāja aliansei, kā arī spēlētājs spēlētājam;
  • pēc kara beigām uzbrūkošā alianse tai pašai aizstāvju aliansei jaunu karu drīkst pieteikt tikai pēc 14 dienām;
  • ja spēlētājs piesaka karu aliansei, tad spēlētājs nedrīkst būt nevienā aliansē (ja spēlētājs kara laikā iestājas kādā aliansē, karš automātiski tiek uzskatīts par izbeigtu).
  Uzbrūkošajai pusei foruma kara sadaļā ir jāizveido 2 vai 3 (pēc izvēles) tēmas ar vienādu nosaukumu, izvēloties attiecīgos prefiksus Karš, Atskaites un Sarunas (pēc izvēles):
  • Karš - tiek publicēts kara pieteikums, paziņojumi par biedru iestāšanos / izstāšanos, kā arī ir iespējams regulāri publicēt kara rezultātu apkopojumu.
  • Atskaites - tiek publicētas kaujas atskaites.
  • Sarunas - notiek visas ar karu saistītās sarunas.
  Kara tēmu nosaukums jāveido šādā formā:
  • Alianse1[A 1] vs Alianse2[A 2];
  • spēlētājs vs Alianse1[A 1];
  • Alianse1[A 1], Alianse[B 1] vs Alianse[A 2], Alianse[B 2].
  Kara pieteikumam jāatbilst tēmās pievienotajai sagatavei (no sarunām šo sagatavi drīkst dzēst):
  • Kara pieteicējs (lietotājvārds spēlē un amats) - kara pieteicēja lietotājvārds spēlē un amats aliansē
  • Paskaidrojums - uzbrūkošā puse oficiāli paziņo ar tekstu, ka uzbrūk aizstāvošai pusei
  • Kara beigas - kara beigu nosacījumi (balstoties uz izvēlēto kara tipu)
  • Uzbrukšanas iemesls - uzbrūkošā puses iemesli, kāpēc viņi uzbrūk piesaka karu
  • Kaujas atskaites minimālais apjoms - pēc izvēles var norādīt, kādas atskaites ir publicējamas kara tēmā un skaitāmas rezultātu aprēķinos (minimālais nodarīto zaudējumu vai nolaupīto resursu apjoms u.tml.), ja tas ir regulārais karš
  Ja vairākas alianses piesaka karu vienai vai vairākām citām aliansēm, tad:
  • uzbrūkošajā pusē nedrīkst būt vairāk alianšu kā aizstāvju pusē;
  • kara tēmas autora alianse jeb pirmā pieteicēja ir uzskatāma par galveno aliansi uzbrucēju pusē un tai pieder tiesības izbeigt karu;
  • pārējo sabiedroto alianšu vadību pārstāvji 24 stundu laikā izveido ierakstus kara tēmā par piedalīšanos karā uzbrucēju pusē;
  • līdzko visas uzbrucēju sabiedroto alianses ir pieteikušās, spēles operatori apstiprina karu, publicējot biedru sarakstus un padarot redzamu arī sarunu tēmu.
  Atcerieties:
  • karš stājas spēkā tikai tajā brīdī, kad attiecīgā servera operators apstiprina kara pieteikumu tēmas un publicē alianšu biedru sarakstu (līdz tam brīdim kara tēmas foruma lietotājiem ir neredzamas - tiek apstrādātas ne vēlāk kā 24 stundas (vai 48 stundas nedēļas nogalēs / brīvdienās) pēc to izveides);
  • aktīvo karu tabula ir tikai informatīvs materiāls un nekādā veidā neietekmē kara stāšanos spēkā.
  3.Iespējamie kara beigu nosacījumi
  Ir iespējami šādi kara beigu nosacījumi:
  • Visvairāk nolaupītie resursi - kurš pretiniekam izlaupīs vairāk resursus noteiktā laika posmā (iespējamais termiņš: 14 - 90 dienas).
  • Visvairāk izsistie ĢP - kurš pretiniekam izsitīs vairāk ĢP noteiktā laika posmā (iespējamais termiņš: 14 - 90 dienas).
  • Lielākie nodarītie zaudējumi - kurš pretiniekam nodarīs vislielākos zaudējumus noteiktā laika posmā (iespējamais termiņš: 14 - 90 dienas). Viens punkts atbilst vienai resursu vienībai, kas iztērēta kaujā izsistas vienības rekrutēšanai vai vienai nolaupīto resursu vienībai.
  • Alianses pozīcijas maiņa TOP listē - pretinieka alianses pozīcijā TOP listē nokrītas par noteiktu vietu skaitu, ko skaitu nosaka uzbrūkošā alianse.
  • Alianses nosaukuma maiņa - karš turpinās, līdz alianse maina nosaukumu (uz pašu vai pretinieka izvēlētu).
  • Alianses izformēšana - karš turpinās, līdz:
   • alianse tiek pilnībā izformēta;
   • visi alianses biedri ir neaktīvi, bloķēti vai atrodas atpūtas režīmā.
  • Non-stop jeb karš bez pārtraukuma - piesakot šādu karu, aliansei jāievieto atskaites ne retāk kā reizi 72 stundās, pretējā gadījumā karš tiek izbeigts. Par uzvarētāju tiek pasludināta tā alianse, kura pretiniekam nodarījusi lielākus zaudējumus. Minimālās prasības atskaitei – 800 ĢP vai 10 000 resursu laupījums. Uzbrūkošā alianse var noteikt arī citu robežu, bet ne zemāku par šo. Atskaites ievieto tā alianse, kura kaujā pretiniekam nodarījusi lielākus zaudējumus, atskaišu dublēšana aizliegta.
  • Individuāli nosacījumi - uzbrūkošā alianse var noteikt savus kara beigu nosacījumus, bet spēles operatoram ir tiesības tos mainīt vai aizliegt. Operatora lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.
  Ir iespējams noteikt vairākus kara beigu nosacījumus - tādā gadījumā ir jānorāda, kuri no tiem jāsasniedz obligāti, kā arī - vai pietiek ar vienu jeb jāsasniedz visi. Noteikumus nosaka uzbrūkošā alianse, aizstāvji var uzvarēt, izpildot šos nosacījumus pirmie attiecībā pret uzbrūkošo aliansi.
  Visu uzskaiti veic pašas kaujā iesaistītās alianses, strīdīgu jautājumu gadījumā tām pašām jāatrod šķīrējtiesneši no kādas trešās alianses.
  Atcerieties - kara beigu nosacījumiem ir jābūt reāli izpildāmiem un tiem ir jāatbilst noteikumiem, pretējā gadījumā karš var netikt apstiprināts.
  Atcerieties: uzbrūkošā puse kara beigu nosacījumi var mainīt / papildināt 24 stundu laikā pēc kara apstiprināšanas forumā - pēc tam nekādas izmaiņas vairs netiks pieņemtas.
  4.Kaujas atskaites un to publicēšana
  Atskaišu tēmā ir atļauts pievienot kaujas atskaites, kurām izpildās šādi nosacījumi:
  • atskaite pieder tās ievietotājam vai viņš attiecīgajā kaujā ar vismaz vienu vienību ir piedalījies vismaz 1 raundu;
  • gan uzbrūkošajā gan aizstāvošajā pusē ir kāda no karā iesaistītajām aliansēm (papildu tām drīkst būt iesaistītas arī citas).
  Kara pieteikuma tēmas autors drīkst publicēt arī savu biedru veidotas kaujas atskaites, ja:
  • ieraksts satur arī vismaz vienu paša veidotu atskaiti;
  • alianses biedram nav foruma konta vai arī tas nav izmantots vismaz 3 mēnešus;
  • alianses biedrs nav izteicis pretenzijas par viņa atskaišu publicēšanu forumā (sazinoties ar foruma moderatoriem).
  Tāpat arī no aizstāvju pusē esošajām aliansēm katra drīkst noteikt vienu pārstāvi (veicot ierakstu kara tēma'), kurš var publicēt savu biedru atskaites.Atcerieties - par atskaites piederību liecina spēlētāja lietotājvārds tajā.
  Abas karojošās puses ne biežāk kā reizi 3 dienās drīkst mainīt atskaišu licēju, veicot par to ierakstu kara sadaļā.

  Ir aizliegts publicēt tādas kaujas atskaites, kurās:
  • atskaites veidotājs ir bloķēts forumā vai spēlē;
  • uzbrukuma vai aizstāvības pusē ir tikai tādi spēlētāji, kuri nav biedri nevienā no karā iesaistītajām aliansēm;
  • kauja ir sākusies vēlāk kā 24 stundas pēc ieraksta forumā par iesaistītā biedra izstāšanos no alianses.
  Atcerieties - kara atskaišu tēmā ir atļauts veikt tikai tādus ierakstus, kuri satur vismaz vienu paša veidotu, pilnu un derīgu kaujas atskaiti, bet visi ieraksti bez atskaitēm tiks pārvietoti uz papīrgrozu vai kara sarunu tēmu (ja tāda ir izveidota).
  5.Spēlētāja iestāšanās / izstāšanās no alianses
  Ja spēlētājs iestājas vai izstājas no alianses, tad:
  • atbildīgajām personām (līderis, diplomāts, iekšlietu ministrs vai ģenerālis) vai pašam spēlētājam par to ir jāveic ieraksts Kara tēmā;
  • izstāšanās gadījumā šim spēlētājam karš vēl ir saistošs 24 stundas pēc ieraksta forumā;
  • ja tiek konstatēts, ka spēlētājs ir bijis aliansē, bet tagad vairs nav, tad foruma moderators var veikt ierakstu par viņa izstāšanos - karš šim spēlētājam būs saistošs vēl 24 stundas.
  6.Kara izbeigšana
  Karš tiek izbeigts, ja:
  • kāda no aliansēm tiek izformēta;
  • iestājas kara beigu nosacījumi;
  • alianšu līderi ir panākuši vienošanos par kara beigām;
  • uzbrūkošās alianses vadība (līderis, diplomāts, iekšlietu ministrs vai ģenerālis) vienpersoniski izbeidz karu;
  • kara pieteicējs ir izstājies no alianses / dzēsts / kļuvis neaktīvs / bloķēts uz mūžu forumā vai spēlē;
  • kopš kara pieteikšanas ir pagājuši vairāk kā 3 mēneši jeb 90 dienas;
  • foruma moderatoriem ir tiesības slēgt arī tādus karus, kur 7 dienu laikā atskaišu tēmā iesaistītās alianses nav veikušas nevienu ierakstu ar derīgām atskaitēm.
  Atcerieties:
  • karš nedrīkst tikt pagarināts;
  • beidzoties karam, alianšu pārstāvjiem par to jāveic ieraksts Kara tēmā;
  • alianses var vienoties par neizšķirtu rezultātu, tādā gadījumā ieraksts jāveic abu alianšu vadības pārstāvjiem;
  • ja alianse kara laikā maina nosaukumu, par to jāveic ieraksts Kara sadaļā 72 stundu laikā, pretējā gadījumā alianse var tikt pasludināta par zaudētājiem (ja nosaukumu maina aizstāvji, tad kara izbeigšanai ir nepieciešama uzbrucēju atļauja).

  Neskaidrību vai jautājumu gadījumā droši sazinieties ar kādu no foruma moderatoriem.

  Pēdējie labojumi veikti: 10.04.2016.
  Agrāk es domāju, ka daži cilvēki ir stulbi....tagad droši zinu - lielākā daļa cilvēces patiešām tādi ir. Kad beidzot būs apokalipse?
 • Labojumi / papildinājumi (14.10.2013)

  1.Kara apstiprināšana
  Spēles operatori apstiprina kara pieteikumus ne vēlāk kā 24 stundas (vai 48 stundas nedēļas nogalēs / brīvdienās) pēc attiecīgo tēmu izveides.

  2.Paziņošana par kara pieteikumu un tā apstiprināšanu
  Pēc kara tēmas apstiprināšanas attiecīgais spēles operators nosūta informatīvu ziņu visu karā iesaistīto alianšu visiem vadības pārstāvjiem informatīvu vēstuli par to, ka ir pieteikts karš un ka tas ir apstiprināts forumā (pievienojot arī saiti uz vismaz kara tēmu vai pat visām).

  3.Kara stāšanās spēkā
  Karš stājas spēkā un rezultātu apkopojumā tiek ieskaitītas tikai tās atskaites, kurās kaujas sākušās vismaz 24 stundas pēc kara pieteikuma apstiprināšanas.

  4.Kara pieteikšana
  • ir iespējams vairākām aliansēm pieteikt karu vienai aliansei (pieteikšanas norise ir tāda pati kā vairākas alianses vs vairākas alianses);
  • ja karš tiek pieteikts vairākām aliansēm un kara beigu nosacījumos ir noteikts ĢP / nolaupīto resursu daudzums, tad rezultātiem r jābūt proporcionāli no visām aizstāvju pusē esošām aliansēm.
  5.Kara rezultāta noteikšana
  • kāda no aliansēm tiek izformēta - uzvar otra puse;
  • iestājas kara beigu nosacījumi - uzvar tā puse, kura ir sasniegusi noteikto mērķi (ĢP, resursi u.c.);
  • alianšu līderi ir panākuši vienošanos par kara beigām - attiecīgi līderi arī vienojas par uzvaru vai neizšķirtu;
  • uzbrūkošās alianses vadība (līderis, diplomāts, iekšlietu ministrs vai ģenerālis) vienpersoniski izbeidz karu - uzvar aizstāvju puse;
  • kara pieteicējs ir izstājies no alianses / dzēsts / kļuvis neaktīvs / bloķēts uz mūžu forumā vai spēlē - uzvar otra puse;
  • kopš kara pieteikšanas ir pagājuši vairāk kā 3 mēneši jeb 90 dienas - uzvar tā puse, kurai ir % labākie rezultāti pēc apkopojuma (ĢP, resursi u.c.);
  • foruma moderatoriem ir tiesības slēgt arī tādus karus, kur 7 dienu laikā atskaišu tēmā iesaistītās alianses nav veikušas nevienu ierakstu ar derīgām atskaitēm:
   • ja uzbrucēju puse nav ievietojusi derīgas atskaites jebkurā 7 dienu periodā pēc kara oficiālas apstiprināšanas, bet aizsargātāju puse ir ievietojusi, tad uzvar aizstāvju puse;
   • ja uzbrucēju puse ir ievietojusi derīgas atskaites jebkurā 7 dienu periodā pēc kara oficiālas apstiprināšanas, bet aizsargātāju puse to nav izdarījusi, tad karš turpinās.
  6.Dauzīšanas ierobežojuma izņemšana no kara noteikumiem
  Agrāk es domāju, ka daži cilvēki ir stulbi....tagad droši zinu - lielākā daļa cilvēces patiešām tādi ir. Kad beidzot būs apokalipse?